{{errorMassage}}

پیگیری درخواست

متقاضی محترم، تا زمانی که درخواست شما مورد تایید کامل قرار نگرفته است، از زمان ثبت نام جهت تکمیل مدارک یک ماه فرصت دارید. بدیهی است از زمان مقرر درخواست شما حذف خواهد شد.
نام پذیرنده : {{ReqName}} {{ReqFamily}}
نام فروشگاه : {{ReqMerchantName}}
تاریخ درخواست : {{ReqInsertDate}}
وضعیت : {{ReqStatus}}
جزئیات :
نام پذیرنده نام خانوادگی پذیرنده نام فروشگاه وضعیت توضیحات توضیحات تکمیلی تاریخ زمان
{{item.Name}} {{item.Family}} {{item.MerchantName}} {{item.IpgManipulationStatusTitle}} {{item.Description}} {{item.ExtraDescription}} {{item.IpgInsertDate}} {{item.IpgInsertTime}}